S.O.A.P Reading Plan

Mon – Exodus 17:1-16; John 6:1-21

Tue – Exodus 18:1-27; John 6:22-40

Wed – Exodus 19:1-25; John 6:41-71

Thu – Exodus 20:1-26; John 7:1-31

Fri – Exodus 21:1-36; John 7:32-52