S.O.A.P Reading Plan

Mon – Amos 4; Matthew 15:1-20

Tue – Amos 5; Matthew 15:21-39

Wed – Amos 6; Matthew 16:1-12

Thu – Amos 7; Matthew 16:13-28

Fri – Amos 8; Matthew 17:1-13